Ohita navigaatio

Johanna Laisaari: On aika päivittää varhaiskasvatusajattelu

Suomessa päättäjät haluavat nyt yhä useamman lapsen varhaiskasvatuksen piiriin. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös vanhemmilta ajattelutavan muutosta, Vanhempainliiton puheenjohtaja Johanna Laisaari kirjoittaa.

Laadukas varhaiskasvatus tukee lasten koulutuksellista tasa-arvoa, elinikäistä oppimista ja ehkäisee lasten välistä eriarvoistumista hyvin tehokkaasti. Varhaiskasvatus on osa sitä perustaa, jolle lasten hyvinvointi, kehitys ja oppimispolku rakentuvat.

Valtion talousarvioon onkin kirjattu tavoitteeksi, että 4-vuotiaista lapsista 95 prosenttia osallistuu vuonna 2020 varhaiskasvatukseen. Tämä on hyvä ja kannatettava tavoite. Olen sitä mieltä, että jokaiselle lapselle tulisi antaa mahdollisuus laadukkaaseen pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Näin turvaamme lasten yhdenvertaisen kohtelun.

Miten tämä tavoite voitaisiin sitten saavuttaa? Tämä kysymys annettiin meille Sivistysakatemiassa pohdittavaksi.

Vanhemmille tehdyistä kyselyistä on ilmennyt useita syitä sille, miksi omaa lasta ei viedä varhaiskasvatukseen. Keskeisimmät syyt näyttävät olevan epäilyt varhaiskasvatuksen laadusta. Huolta aiheuttavat ryhmäkoot, työntekijöiden vaihtuvuus ja sekä ammattitaito. Muina syinä vanhemmat mainitsevat pitkät ja hankalat kuljetusmatkat sekä päivärytmiin sopimattomat hoitoajat tilanteessa, jossa subjektiivista oikeutta päivähoitoon on rajoitettu.

Myös mediaan nousseet työntekijöiden kuvaukset tämän päivän varhaiskasvatuksesta nostavat esiin samoja huolia, joita vanhemmat ovat tuoneet esiin. Nämä vanhempien ja työntekijöiden esiin nostamat puutteet tulee korjata kohdistamalla varhaiskasvatukseen resursseja paremmin.

Varhaiskasvatus tulee nähdä investointina tulevaisuuteen eikä kulueränä. Varhaiskasvatuksen laatuun ja kehittämiseen tulee investoida kaikissa kunnissa. Vanhempien tulee voida luottaa siihen, että varhaiskasvatus on laadukasta ja lasten tarpeet huomioivaa. Työntekijöiden työnteon edellytysten tulee olla sellaiset, että he voivat tehdä työtään lasten edun mukaisesti.

Aikuisuuden perusta luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Juuri siksi myös varhaiskasvatukseen pitäisi satsata. Tämä on todennettu monessa kansainvälisessä tutkimuksessa. Muun muassa taloustieteen Nobelilla palkittu James Heckman on laskenut, että lapsiin sijoitettu dollari tulee yhteiskunnalle kuusinkertaisena takaisin.

Mielestäni meidän on pyrittävä ennen kaikkea ajatustavan muutokseen. Laadukas varhaiskasvatus on nähtävä kasvatuksellisesta sekä koulutuksellisesta näkökulmasta, ei pelkästään sosiaalipalveluna tai vanhemman työssäkäynnin tukena. Ei siis puhuta enää päivähoidosta, vaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, joka on lapsen oikeus.

Tärkeintä muutoksessa on, että vanhemmat kokevat varhaiskasvatuksen olevan niin laadukasta ja merkityksellistä, että he haluavat tarjota sen omille lapsilleen.

Johanna Laisaari

Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja

Sivistysakatemia

Sivistysakatemia on opetusalan ydinkolmikon – Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen – lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Vuotta myöhemmin järjestäjäjoukkoon liittyi myös Suomen Akatemia. Päättäjille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnatun Sivistysakatemian tavoitteena on turvata sivistys-Suomen seuraavat sata vuotta.

Tapahtumat